Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στο Ecali Club.

Κατηγορίες βραβείων

Κατηγορίες Βραβείων HR Excellence Awards (HREA) 2017

Στελέχωση, ένταξη ή ενσωμάτωση (Recruitment/Sourcing, Onboarding)

Αναζητούμε την πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένη στρατηγική στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού, ένταξης των στελεχών στην επιχείρηση και στη θέση εργασίας τους και ενσωμάτωσής τους στην κουλτούρα του οργανισμού με επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Στην κατηγορία αυτή οι υποψήφιες επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, σχετικά με τον προγραμματισμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, την έγκαιρη διαδικασία στελέχωσης θέσεων εργασίας με τους κατάλληλους ανθρώπους καθώς και τα προγράμματα ένταξης και ενσωμάτωσης των νέο-προσληφθέντων, στην κουλτούρα της επιχείρησης ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή θέσης εργασίας, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους με αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση και παραγωγικότητά τους στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη στρατηγική ή πρακτική, και τεκμηριώνοντας την επιτυχημένη εφαρμογή της με τη χρήση σχετικών δεικτών απόδοσης (KPIs -key performance indicators).

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Learning and Development)

Στην κατηγορία αυτή, οι κριτές αναζητούν τα πιο επιτυχημένα προγράμματα ή την πιο επιτυχημένη στρατηγική εκπαίδευσης και ανάπτυξης και θα επιβραβεύσουν τις εταιρείες που επένδυσαν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των εργαζομένων τους μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, ή μέσω εφαρμογής πρακτικών coaching ή mentoring.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με την επιχειρηματική ανάγκη, την στρατηγική που αναπτύχθηκε, την υποστήριξη από την Ανώτατη Διοίκηση και τον τρόπο που υλοποιήθηκε και επικοινωνήθηκε στους εργαζόμενους. Τέλος, απαιτείται τεκμηρίωση της επιτυχίας και του οφέλους που επέφερε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη χρήση μετρήσιμων αποτελεσμάτων και δεικτών απόδοσης (KPIs -Key Performance Indicators).

Ομάδες Υψηλής Απόδοσης – Κουλτούρα υψηλής απόδοσης (Performance Management - High Performance culture)

Στη συγκεκριμένη κατηγορία βραβεύονται οι επιτυχημένες ομάδες εργαζομένων που κατάφεραν με καλή συνεργασία, επικοινωνία και συντονισμό με άλλες ομάδες, να πετύχουν λειτουργική αποτελεσματικότητα και οικονομικά οφέλη. Οι συμμετοχές θα πρέπει να παρουσιάσουν με σαφήνεια τους στόχους, τα συγκεκριμένα έργα και την προσέγγιση που υιοθετήθηκε και να τεκμηριώσουν την επιτυχία τους με δείκτες και μετρήσιμα στοιχεία τόσο τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν όσο και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών, παροχών και κινήτρων (Total Reward Management)

Το βραβείο αυτό αναδεικνύει επιτυχημένα ολοκληρωμένα συστήματα αμοιβών, παροχών και κινήτρων, δεδομένου ότι ειδικά, σε περιόδους κρίσης, ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων αμοιβών, συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην παρακίνηση των εργαζομένων, όταν χαρακτηρίζονται από υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης, διαφάνεια, ειλικρινή επικοινωνία και συστηματική ενημέρωση. Η παρουσίασή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν στην στρατηγική, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επικοινωνία των εν λόγω συστημάτων, ενώ η επιτυχία τους θα πρέπει να τεκμηριώνεται με δείκτες και μετρήσιμα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν αλλά και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Ανάπτυξη Ταλέντων & Διασφάλιση Διαδοχής – (Talent Management & Succession Planning)

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για αυτή την κατηγορία καλούνται να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν, εντοπίζουν, διαχειρίζονται και αναπτύσσουν τα ταλέντα, τους ρόλους που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή, τις δομές που υιοθετούνται, καθώς και τους τρόπους παρακολούθησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής διαχείρισης ταλέντων και διασφάλισης της ομαλής διαδοχής στον οργανισμό. Η παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνει την επιτυχία με δείκτες και μετρήσιμα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν.

Τεχνολογία στο HR – (HR Technology)

Στην κατηγορία αυτή επιβραβεύονται οργανισμοί που έχουν αξιοποιήσει την τεχνολογία για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής και υλοποίησης ΙΤ εφαρμογών και συστημάτων ανάλυσης, όπως π.χ. on line recruitment, e-learning platforms, HR analytics, Reporting, Employee self-service Intranet, κλπ. Νικητές θα αναδειχθούν οι οργανισμοί που κατάφεραν να υιοθετήσουν με επιτυχία μία δημιουργική και καινοτόμα προσέγγιση, αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος της επιχείρησης και του προσωπικού και να τεκμηριώσει την προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε καθώς και την απόδοση στην αντίστοιχη επένδυση (ROI) με μετρήσιμα στοιχεία και δείκτες.

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις – (Mergers & Acquisitions)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης των εργαζομένων τους στο πλαίσιο μιας Εξαγοράς ή Συγχώνευσης κατά τη διάρκεια του 2016. Στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να παρουσιαστούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, οι ενέργειες επικοινωνίας της αλλαγής, τα κύρια σημεία στην εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε η Διοίκηση της επιχείρησης και η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες υλοποίησης της αλλαγής και θα πρέπει να υποστηρίζεται από στοιχεία και δείκτες (KPIs) που θα αποδεικνύουν έμπρακτα την επιτυχία του προγράμματος.

Διαχείριση Οργανωσιακών Αλλαγών - (Managing Change)

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ολοκληρώσει προγράμματα οργανωσιακής αλλαγής, τα οποία επηρέασαν θετικά τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως π.χ. Reengineering, Outplacement, Survivors’ Syndrome, Outsourcing, Διαχείριση Συγκρούσεων στον Εργασιακό χώρο κ.α.

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα εξεταστούν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, ο τρόπος επικοινωνίας και υλοποίησης της αλλαγής, οι ενέργειες υποστήριξης από τη Διοίκηση και οι δράσεις που υιοθέτησε η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να υποστηρίξει το προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες εφαρμογής της αλλαγής. Στην παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται έμπρακτα η επιτυχία του προγράμματος με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, μετρήσιμων στοιχείων και δεικτών (KPIs).

Επαναπροσδιορισμός Κουλτούρας & Εσωτερική Επικοινωνία – (Cultural Change & Internal Communication)

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού της εταιρικής κουλτούρας ή ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια του 2016. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο υλοποίησής του, τις δράσεις υποστήριξης της Διοίκησης της επιχείρησης και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού προς το προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και προκλήσεις υλοποίησης του προγράμματος. Στην παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται έμπρακτα η επιτυχία του προγράμματος με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, μετρήσιμων στοιχείων και δεικτών (KPIs).

Υγιές εργασιακό περιβάλλον (Healthy Working Environment) - Ευεξία & Ψυχική υγεία (Wellness & Wellbeing)

Το συγκεκριμένο βραβείο επιδιώκει την αναγνώριση και επιβράβευση των επιχειρήσεων οι οποίες, έχοντας αντιληφθεί την άμεση σύνδεση της ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού με την αποτελεσματικότητα, υιοθέτησαν με επιτυχία διάφορες πρωτοβουλίες, ενέργειες και καινοτόμες δράσεις, προκειμένου να παρέχουν ένα υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Το βραβείο στοχεύει στην ανάδειξη δράσεων που υλοποιήθηκαν και έφεραν θετικά αποτελέσματα, διατήρησαν ή ενίσχυσαν την καλή ψυχολογία, το ηθικό και την αισιοδοξία των εργαζομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες άγχους και ανασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμπεριληφθούν και ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή των εργαζομένων (εθελοντισμός και κοινωνική προσφορά). Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή του προγράμματος, των εργαλείων, προγραμμάτων, πολιτικών ή διαδικασιών που εφαρμόστηκαν και συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον εργασιακό χώρο αλλά και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον εργαζόμενο, ή/και την κοινωνία γενικότερα. Τέλος, θα πρέπει να τεκμηριώνεται έμπρακτα η επιτυχία του προγράμματος με τη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων, μετρήσιμων στοιχείων και δεικτών (KPIs).

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Χτίζοντας το μέλλον του HR

Η νέα αυτή κατηγορία έχει σαν στόχο την ανάδειξη νέων ιδεών από τους μελλοντικούς επαγγελματίες του HR, υποστηρίζοντας παράλληλα τη γνωριμία τους με τον εργασιακό στίβο και την ένταξή τους σε αυτόν. Στην κατηγορία αυτή προσκαλούνται να συμμετέχουν φοιτητές ή ομάδες φοιτητών από τμήματα HR, οι οποίοι έχουν αναπτύξει μια νέα ιδέα, πρόταση, ή προσέγγιση σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιριών και να φέρει ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη παρουσίαση της πρότασης καθώς και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία και μετρήσιμους δείκτες.