Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στο Ecali Club.

Κανονισμός Συμμετοχής

Κανονισμός Συμμετοχής HR Excellence Awards (HREA) 2017

 • Συμμετοχή στη διαδικασία για τα HR Excellence Awards (HREA) μπορούν να υποβάλλουν: Επιχειρήσεις (ιδιωτικές, δημόσιες), Ελεύθεροι Επαγγελματίες /Σύμβουλοι, Φοιτητές/Ερευνητές, και Mη-κερδοσκοπικοί Οργανισμοί/ από όλη την Ελλάδα.
 • Κάθε οργανισμός/υποψήφιος, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ή περισσότερες κατηγορίες, ωστόσο το ίδιο πρόγραμμα δεν μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.
 • Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέχρι τα μεσάνυχτα της 12ης Οκτωβρίου 2017.
 • Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα,  συνοδεύονται από το αποδεικτικό τέλους συμμετοχής και έχουν τηρήσει αυστηρά τη δομή, τα πεδία, την έκταση και την τεκμηρίωση των υποψηφιοτήτων τους.
 • Οι σύμβουλοι που συμμετέχουν με έργο που έγινε για λογαριασμό πελάτη τους, θα πρέπει να καταθέσουν την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του πελάτη.
 • Οι αποφάσεις των κριτών είναι τελικές και αμετάκλητες.
 • Οι συμμετέχουσες Εταιρείες ή Οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητες τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για το διαγωνισμό των HR Excellence Awards (HREA) του ΕΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως της ΕΕΔΕ, του ΕΙΜΑΔ και των μελών των επιτροπών, για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Το ΕΙΜΑΔ διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης πχ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρείες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα Επιχείρηση ή Οργανισμός δεν επιθυμεί τη γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της θα πρέπει να το αναφέρει ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Το ΕΙΜΑΔ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
 • Το ΕΙΜΑΔ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή απονομής.
 • Οι εταιρείες που θα βραβευθούν θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το logo των βραβείων στα έντυπα τους ή σε παρουσιάσεις τους.
 • Οι εταιρείες που συμμετέχουν δηλώνουν ρητά την αποδοχή του κανονισμού.
 • Όλα τα μέλη των Επιτροπών υπογράφουν ατομική δήλωση εχεμύθειας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την μη δημοσιοποίηση των στοιχείων κάθε υποψηφιότητας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου και της αξίας του θεσμού είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των όρων του Κανονισμού από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ΕΕΔΕ, ΕΙΜΑΔ, Μέλη Επιτροπών, Υποψήφιες Εταιρείες).