Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, στο Ecali Club.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Α. Επιτροπές & Κριτήρια Αξιολόγησης:    

  1. Οργάνωση, Νομιμοποίηση και Έλεγχος

Η Επιτροπή Οργάνωσης, Νομιμοποίησης και Ελέγχου απαρτίζεται από μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΙΜΑΔ και ανώτατα στελέχη με εμπειρία στο χώρο της Διοίκησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού μέλη του ΕΙΜΑΔ της ΕΕΔΕ.

Συγκαλείται για να εξετάσει εάν οι υποψηφιότητες πληρούν τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής και εάν ανταποκρίνονται στο πνεύμα και στο πλαίσιο της κατηγορίας βραβείου που διαγωνίζονται.

Μετά την έγκρισή τους τις παραπέμπει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης,  ενώ διατηρεί  το δικαίωμα, να ακυρώσει τη συμμετοχή της υποψηφιότητας ή να αλλάξει την κατηγορία βραβείου και να την κατατάξει σε άλλη κατηγορία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι μία υποψηφιότητα δεν ανταποκρίνεται στο πλαίσιο και στο πνεύμα της κατηγορίας βραβείου που έχει κατατεθεί.  Για την αλλαγή της κατηγορίας βραβείου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Εταιρίας ή του Οργανισμού που υπέβαλε την υποψηφιότητα.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Νομιμοποίησης και Ελέγχου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, είναι οριστικές και αμετάκλητες και δεν γνωστοποιούνται ούτε ανακοινώνονται.

  1. Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης απαρτίζεται από την Πρόεδρο ή/και Αντιπρόεδρο της Δ.Ε. του ΕΙΜΑΔ, τον Πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Τομέα Ηγεσίας, εκπροσώπους Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αναγνωρισμένων Ελληνικών και Διεθνών Φορέων και καταξιωμένα Ανώτατα Στελέχη Εταιριών.

Στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη, πρόσωπα τα οποία συνδέονται άμεσα με υποψηφιότητες που τέθηκαν για τα HR Excellence Awards 2017.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

  • Όλα τα μέλη των Επιτροπών υπογράφουν ατομική δήλωση εχεμύθειας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την μη δημοσιοποίηση των στοιχείων οποιασδήποτε υποψηφιότητας με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Τα μέλη της Επιτροπής Οργάνωσης, Νομιμοποίησης και Ελέγχου δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης και αντιστρόφως.

 

  1. Κριτήρια Αξιολόγησης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Περιγραφή και ανάλυση της περίπτωσης – Business Case Analysis 10%
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών – Solution Design and Implementation 50%
Επίδραση στα Επιχειρηματικά αποτελέσματα σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους (με δείκτες απόδοσης – KPIs) – Impact on business vs Objectives & Goals 40%

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Σε κάθε κατηγορία απονέμεται το πρώτο βραβείο της κατηγορίας στην υποψηφιότητα με τη μεγαλύτερη βαθμολόγηση, ενώ οι επόμενες 3 καλύτερες πρακτικές με σειρά βαθμολογίας λαμβάνουν τιμητική διάκριση.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο σε κάποια κατηγορία. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε υποψηφιότητα δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί ούτε να ανακοινωθεί σε οποιονδήποτε πριν από την τελετή απονομής των βραβείων.